Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295934
Ilość wywołań: 517651
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

Konkurs - Moje ulubione ciasto

Regulamin Konkursu „Moje ulubione ciasto”

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.    Konkurs "Moje ulubione ciasto", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”, zwane dalej Organizatorem.
2.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.    Konkurs organizowany jest do 26 sierpnia 2018r.
4.    Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z zasadami Konkursu i akceptuje te zasady.

§ 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie
1.    Uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 18. roku życia.
2.    Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest ze zgodą na zamieszczenie przekazanej pracy wedle uznania Organizatora, w tym m.in. w galerii zdjęć, która dostępna będzie dla internautów na stronie www.nasze-sicienko.pl oraz podczas wystawy w Samsiecznie w dn. 26 sierpnia 2018r.
3.    Z chwilą przekazania Dzieła - pracy, na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dzieła-pracy, w tym  prawo do korzystania z Dzieła i rozporządzania nim w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji:
1)    utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera
2)    wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
3)    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
4.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z jego działalnością zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
5.    Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.
6.    Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
7.    Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora.
9.    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
10.    W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1)    posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
2)    zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
3)    Udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej i materiałach promocyjnych oraz przekazywania osobom trzecim, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
11.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

§ 3. Przebieg Konkursu i nagrody

1.    Zdjęcia nadesłanych prac mogą zostać zamieszczone w galerii zdjęć, która dostępna będzie dla internautów na stronie www.nasze-sicienko.pl.
2.    Zgłoszone prace oceniane będą przez Organizatorów konkursu podczas trwania imprezy dożynkowej w Samsiecznie w dniu 26 sierpnia 2018r. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 najlepsze prace.
3.    Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni upominkami od organizatora/sponsora Konkursu.
4.    Nie ma możliwości zamiany nagród na ich pieniężną równowartość.
5.    Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1)    nie dopełni on obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
2)    naruszy postanowienia Regulaminu;
3)    nastąpi wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie;
4)    w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Postanowienia Końcowe
1.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.    Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: piotr.chudzynski@wp.pl
3.    Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
4.    Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6.    Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.nasze-sicienko.pl.
7.    Organizator ustanawia adres korespondencyjny: piotr.chudzynski@wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.